Industry 4.0 / Przemysł 4.0

Od 1800 roku przeżyliśmy trzy rewolucje przemysłowe. Powodem, dla którego nazwano je „rewolucjami” przemysłowymi jest to, że innowacje, które je napędzały, nie tylko nieznacznie poprawiły produktywność i wydajność, ale całkowicie zrewolucjonizowały sposób produkcji towarów i wykonywania pracy.

Jesteśmy teraz w czwartej rewolucji przemysłowej, znanej również jako Przemysł 4.0, która przenosi automatyzację i komputeryzację, które widzieliśmy podczas trzeciej rewolucji przemysłowej, w przyszłość. Przemysł 4.0 sprawia, że ​​wszystko w Twoim łańcuchu dostaw jest „inteligentne” – od inteligentnej produkcji i fabryk po inteligentne magazynowanie i logistykę. Ale Przemysł 4.0 nie kończy się na łańcuchu dostaw.

Łączy się z systemami zaplecza, takimi jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), aby zapewnić firmom bezprecedensowy poziom widoczności i kontroli. Krótko mówiąc, Przemysł 4.0 jest ważną częścią cyfrowej transformacji każdej firmy.

Poznaj nasze usługi w ramach industry 4.0

Audyt potencjału Industry 4.0 / Mapa Drogowa

Mapa drogowa (plan transformacji firmy w kierunku Industry 4.0) wg. wymagań PARP

Zawartość merytoryczna:

 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa oraz analiza posiadanych zasobów, realizowanych procesów oraz stopnia cyfryzacji i automatyzacji,
 2. Charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych (przedsiębiorstwo i jego wyroby) w zakresie transformacji i dojrzałości cyfrowej,
 3. Analiza modelu biznesowego, potencjału i dojrzałości przedsiębiorstwa z punktu widzenia Industry 4.0,
 4. Wnioski i plan działań wdrożeniowych. 

Audyt potencjału Industry 4.0

Cel usługi:

Celem audytu jest zbudowanie planu usprawnienia działania przedsiębiorstwa w celu wdrożenia Indutry 4.0, a tym samym poprawienia efektywności realizowanych procesów – KPI przedsiębiorstwa . W szczególności zaproponowania sposobu, terminów i celów realizowania prac projektowych i implementacji  konkretnych narzędzi Industry 4.0 w firmie (lub przygotowania przedsiębiorstwa do ich wdrożenia), stworzenie harmonogramu działań długoterminowych, oraz zaproponowanie sekwencji działań dla konkretnego wdrożenia pilotażowego– działania krótkoterminowe.

Ramowy program usługi

Przebieg audytu:

 1. Spotkanie otwierające – przedstawienie osób biorących udział w audycie, wyjaśnienie celów, założeń oraz zasad przebiegu audytu technologicznego.
 2. Audyt obszarów –  wybór maszyn i stanowisk pracy krytycznych dla procesu, wykonanie fotografii dnia pracy maszyn i pracowników (w tym także logistyki wewnętrznej) , chronometraż wybranych operacji technologicznych i przezbrojeniowych, analiza wybranej  dokumentacji technologicznej i produkcyjnej oraz jej obiegu, weryfikacja danych w dokumentacji zakładu ze stanem rzeczywistym, weryfikacja organizacyjnego i technologicznego przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia narzędzi Industry 4.0.
 3. Praca własna konsultantów – po zrealizowaniu obu audytów przygotowany zostanie łączny raport z zawierający wyniki obserwacji audytowych, wnioski i propozycja planu dalszych prac nad wdrażaniem Industry 4.0 wraz oszacowaniem czasu trwania projektu, jego kosztów i możliwych do uzyskania efektów. Wnioski z audytu wraz z podsumowaniem będą omówione na spotkaniu podsumowującym z Kierownictwem Przedsiębiorstwa.
 4. Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wyników audytu, omówienie, wnioski.

Zakres merytoryczny audytu:

 1. Ogólna ocena organizacji w zakresie podejmowanych działań optymalizacyjnych
 2. Kwalifikacje i aktywność pracowników w zakresie działań usprawniających
 3. Komunikacja działań ciągłego optymalizacyjnych
 4. Cele firmy w odniesieniu do produktów oraz działań usprawniających
 5. Zarządzanie przepływami materiałów w procesach i pomiędzy procesami
 6. Używane metody i techniki rozwiązywania problemów
 7. Zarządzanie parkiem maszynowym
 8. Zarządzanie jakością
 9. Wsparcie systemowe dla działań usprawniających
 10. Przeprowadzenie ciągłych ( w wybranych terminach)  obserwacji i pomiaru czasu i sposobu pracy na wydziałach produkcyjnych celem identyfikacji nieefektywności tzw. „fotografia dnia”
 11. Pomiar czasów pracy i przestojów wybranych operacji technologicznych oraz pomocniczych (np.: logistycznych)  wraz z weryfikacją otrzymanych wyników z danymi dostępnymi w dokumentacji przedsiębiorstwa
 12. Ocena podstawowych czynników określających gotowość i potencjał przedsiębiorstwa do wdrożenia narzędzi Industry 4.0:
 • Strategia
  • Gotowość roadmapy wdrożenia I4.0
  • Dostępne zasoby na potrzeby realizacji
  • Adaptacja modeli biznesowych
 • Produkty
  • Stopień indywidualizacji produktów
  • Stopień dygitalizacji produktów
  • Zdolność integracji produktów – sprzedaż łączona
 • Klienci
  • Lojalność klientów
  • Wykorzystanie danych klientów
  • Dygitalizacja sprzedaży/usług
  • Dygitalizacja obsługi klienta (multikanałowość)
 • Procesy
  • Decentralizacja procesów
  • Model procesów oraz ich symulacja
  • Stopień współpracy międzydziałowej
  • Automatyzacja procesu wytwórczego 
 • Otoczenie
  • Wykorzystanie Internet of Services
  • Stopień cyfrowej integracji z partnerami
  • Automatyzacja łańcucha dostaw
  • Stopień standaryzacji interfejsów
 • Kutura
  • Zarządzenie wiedzą
  • Kultura otwartości na innowacyjność i nowe technologie
  • Ocena wartości IT dla organizacji
 • Ludzie
  • Kompetencje IT personelu
  • Samodzielność zespołu
  • Ochrona właśności intelektualnej
 • Technologie
  • Wykorzystanie urządzeń mobilnych
  • Techniki rozszerzonej rzeczywistości
  • Stopień wykorzystania cloud computing
  • Big Data
  • Wykorzystanie Internet of Things oraz Internet of Services
  • Zaawansowana robotyka i automatyka
  • Sztuczna Inteligencja
  • Komunikacja machine-to-machine

Efekty usługi

 • Uzyskanie kompleksowej diagnozy obecnego stanu przedsiębiorstwa dla planowania dalszych systemowych działań związanych z implementacją narzędzi Industry 4.0
 • Weryfikacja danych dostępnych w dokumentacji technologicznej i produkcyjnej i porównanie ich z  danymi rzeczywistymi ,uzyskanymi podczas realizacji „fotografii dnia”
 • Skorzystanie z doświadczenie konsultantów prowadzących audyt – praktyków biznesu posiadających wiedzę na temat możliwości zastosowania konkretnych narzędzi Industry 4.0 oraz innych narzędzi z zakresu zarządzania
 • Łatwość zaaplikowania efektów audytu do kolejnych kroków podejmowanych w ramach ciągłego doskonalenia
Szkolenie - Systemy doskonalenia produkcji vs Industry 4.0/ Case studies

Czas realizacji: 16 h lekcyjnych

Cel usługi:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tematyką Lean / KAIZEN / WCM / Six Sigma w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Poznają także rolę jaką narzędzia szczupłego wytwarzania i ciągłego doskonalenia pełnią w przygotowaniu przedsiębiorstw do rozpoczęcia wdrażania technologii Industry 4.0.

Ramowy program usługi

 1. Lean Manufacturing / Management /KAIZEN w kontekście Industry 4.0;
 2. Six Sigma w kontekście Industry 4.0.
 3. WCM w kontekście Industry 4.0

Efekty usługi

Uczestnik pozna podstawowe zasady Lean Management, KAIZEN, Six Sigma i WCM na poziomie umożliwiającym zrozumienie ich roli w przygotowaniu zakładu do wdrożenia technologii Przemysłu 4.0.

Szkolenie - Menedżer 4.0 / Kompetencje 4.0

Czas realizacji: 16 h lekcyjnych

Cel usługi:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w sposobie zarządzania personelem , które wymuszone zostaną przez czwartą rewolucję przemysłową. Dowiedzą się, jakie kompetencje będą coraz bardziej pożądane na rynku pracy, oraz jak należy przygotować pracowników do zmian które nieść ze sobą będzie wdrożenie Industry 4.0.

Ramowy program usługi

 1. Zarządzanie personelem w kontekście Industry 4.0.
 2. Aktualne i pożądane  przygotowanie zawodowe menadżerów i pracowników szczebli operacyjnych
 3. Zarządzanie zmianą przy wdrażaniu Industry 4.0
 4. Systemy motywacyjne i sugestii we wdrażaniu Industry 4.0

Efekty usługi

Uczestnik pozna zasady funkcjonowania systemów sugestii pracowniczych oraz sposoby motywowania pracowników. Przygotowany będzie do odpowiedniego przeprowadzenia pracowników firmy przez zmiany, które niesie ze sobą wdrożenie technologii Przemysłu 4.0.

Szkolenie - Doskonalenie modeli procesów biznesowych Industry 4.0

Czas realizacji: 16 h lekcyjnych

Cel usługi:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelami biznesowymi w kontekście Industry 4.0. Uczestnicy poznają także metody analizy modeli oraz zapoznają się ze sposobami mapowania i doskonalenia procesów biznesowych.

Ramowy program usługi

 1. Aktualne modele biznesowe 4.0
 2. Metody analizy modeli i  mapowanie procesów
 3. Doskonalenie modeli procesów biznesowych

Efekty usługi

Uczestnik pozna sposoby przedstawiania i analizy procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Pozna zarówno aktualne modele biznesowe, jak i te które rozwijać będą się wraz z wdrażaniem Przemysłu 4.0 w organizacji.

Szkolenie - Bezawaryjne systemy pracy ,w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń

Cel usługi:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologiami i narzędziami Przemysłu 4.0 bezpośrednio wspierającymi utrzymanie ruchu.

Ramowy program usługi

 1. Oprogramowanie zarządzania parkiem maszynowym;
 2. Interaktywne karty i checklisty AM i PM;
 3. Generowanie planów prewencji w oparciu o analizę cykli roboczych i wskaźnik awaryjności np. MTBF;
 4. Predyktywne utrzymanie ruchu

Efekty usługi

Uczestnicy poznają zasady autonomicznego, planowego i predyktywnego utrzymania ruchu – elementów TPM, a także technologie Przemysłu 4.0, które bezpośrednio wspierać będą Dział Utrzymania Ruchu. Uczestnik dowie się jak ocenić, czy jego przedsiębiorstwo Est gotowe na wdrożenie omawianych narzędzi.

Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia Industry 4.0

Cel usługi:

Celem usługi jest przygotowanie zakładu Klienta do wdrożenia narzędzi Industry 4.0 w swojej organizacji. Większość polskich przedsiębiorstw nie posiada w swoich strukturach specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z Przemysłem 4.0. Wsparcie zakładu to także przygotowanie go do zbierania odpowiednich danych, które wykorzystane zostaną do implementacji Przemysłu 4.0, czy też porządkowanie i optymalizowanie procesów produkcyjnych i biznesowych przed wprowadzeniem innowacyjnych i często drogich rozwiązań.

Ramowy program uslugi:

Etap 1 – Diagnostyka i audyt

 1. Diagnostyka i audyt pozwalające na określenie stanu zaawansowania w badanym przedsiębiorstwie stosowania zasad Lean oraz w konsekwencji rozpoczęcia wdrażania Industry 4.0. Wyniki diagnostyki są podstawą do zdefiniowania planu prac projektowych. Zakres prowadzenia diagnostyki omówiono poniżej;​
 • Ocena podstawowych czynników określających stan zaawansowania w przedsiębiorstwie wdrażanie Lean/Kaizen
 • Ocena podstawowych czynników określających gotowość i potencjał przedsiębiorstwa do wdrożenia Industry 4.0 w tym:
  • Strategia
  • Produkty
   • Stopień indywidualizacji produktów
   • Stopień digitalizacji produktów
   • Zdolność integracji produktów – sprzedaż łączona
  • Klienci w tym na przykład
   • Dygitalizacja sprzedaży/usług
   • Dygitalizacja obsługi klienta (multikanałowość)
  • Procesy
  • Otoczenie
  • Kultura
   • Zarządzanie wiedzą
   • Kultura otwartości na innowacyjność i nowe technologie
   • Ocena wartości IT dla organizacji
  • Ludzie w tym na przykład:
   • Kompetencje personelu
  • Stosowane technologie 4.0

Etap 2 – Rozwijanie świadomości i wiedzy pracowników i kierownictwa

 1. Rozwijanie świadomości i wiedzy. To rozległy program obejmujący szkolenia, warsztaty, spotkania wyjaśniające koncepcję Lean z całą załogą przedsiębiorstwa, coachingu, mentoring. Jego formy, odbiorcy, czas trwania są zmienne w zależności od postępów we wdrażaniu i tworzeniu sprzyjającej mu kultury organizacyjnej

Etap 3 – Przygotowanie zakładu do wdrożeń Industry 4.0

 1. Poszukiwanie partnerów i sojuszników –  Industry 4.0 to gra zespołowa. Połączenie sił zewnętrznych – konsultantów i wewnętrznych  – wybranych pracowników przedsiębiorstwa oraz ich współdziałanie to warunek powodzenia projektu. To właśnie partnerzy i sojusznicy. Pracownicy w  przedsiębiorstwie się zmieniają, zniechęcają. Miewają inne, pilniejsze zadania zlecane im przez kierownictwo. To poszukiwanie ma charakter ciągły i jest bardzo istotne;
 2. Motywacja i sugestie – Motywowanie i tworzenie klimatu sprzyjającego słuchaniu głosu pracowników, praktyczne wykorzystanie ich realnych wniosków dotyczących usprawniania działalności przedsiębiorstwa w        połączeniu ze sprawnym systemem monitorowania osiąganych wyników pozwala na stabilizację uzyskiwanych rezultatów i ich powtarzalność;
 3. Definiowanie obszarów wdrażania i pomiaru osiąganych KPI – Wdrażając Industry 4.0 wybieramy miejsca, gdzie ma być on implementowany pilotowo, tak aby potem móc rozszerzyć projekt na całe przedsiębiorstwo. Od wyboru miejsca zależy dobór metod, a od miejsca i metod możliwość eliminowania lub minimalizacji strat. Od samego początku prac nad Industry 4.0 należy zacząć proces doskonalenia oraz doboru najwłaściwszego sposobu wdrażania, organizacji pracy, składu zespołu i planu działań;
 4. Dobór i korygowanie najwłaściwszego sposobu wdrażania – Zmienność  warunków (priorytety, pojawiające się zakłócenia, warunku otoczenia zewnętrznego) realizacji procesów w przedsiębiorstwie powoduje konieczność stałego korygowania sposobów (kolejność prac, skład zespołu, zakres szkoleń) wdrażania Lean;
 5. Eliminowanie / minimalizacja strat; Dobór metod i sposobów wdrażania oraz monitorowanie rezultatów to warunki ciągłej  eliminacji / minimalizacji strat podczas wdrażania;
 6. Doskonalenie – Ciągła dbałość o otrzymywane rezultaty, nie ustająca kontynuacja prac nad wdrażaniem Lean

Efekty usługi:

Przedsiębiorstwo gotowe na wdrożenie narzędzi Industry 4.0. Pracownicy zaznajomieni są z ich rolą we wdrożeniu, a kadra menadżerska zapoznana jest z metodologią zarządania zmianą. Przedsiębiorstwo poznaje także zastosowanie poszczególnych narzędzi Industry 4.0, które zaproponowane zostaną przez Konsultantów m.in. poprzez szkolenia i wizyty benchmarkingowe.

Potrzebujesz doradztwa
w sprawie usług Industry 4.0?

Zadzwoń i dowiedz się więcej
lub wyślij wiadomość do naszego eksperta.

+48 609 373 330

+48 880 391 612

Poznaj nasze pozostałe usługi

Industry 4.0

Lean / Kaizen

Zarządzanie zmianą

Studia podyplomowe MBA

Akademia Menadżera 4.0

Akademia Kaizen

Industry 4.0

Lean / Kaizen

Zarządzanie zmianą

Studia podyplomowe MBA

Akademia Menadżera 4.0

Akademia Kaizen